Kancelaria Adwokacka
MICHAŁ KLEDZIK
64-920 Piła, ul. Roosevelta 48/1

tel. 67 212 84 96
kom. 795 512 172
kancelaria@adwokat-kledzik.pl

Klienci prowadzacy działalność gospodarczą

Prawo karne:

 • reprezentacja Klienta w sprawach karnych, w tym z zakresu przestępczości gospodarczej prowadzonych przez Prokuraturę i Sądy,
 • zastępstwo procesowe w sprawach, w których podmioty gospodarcze występują jako pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy oraz powód cywilny.

Prawo cywilne:

 • dochodzenie wierzytelności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
 • negocjowanie i zawieranie ugód pozasądowych w celu restrukturyzacji zadłużenia,
 • spory sądowe dotyczące prawa rzeczowego,
 • spory sądowe dotyczące czynów niedozwolonych,
 • obrona przed roszczeniami dochodzonymi przez firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne.

Prawa spółek handlowych:

 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego oraz obsługa prawna ich organów,
 • tworzenie od podstaw podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przeprowadzanie procesów likwidacji, łączenia i podziałów spółek prawa handlowego,
 • opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółek, doradztwo prawne obejmujące regulacje Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych,
 • pomoc w zakresie windykacji należności,
 • pomoc w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 • pomoc prawną w uzyskaniu koncesji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności.

Prawo pracy:

 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy oraz towarzyszącej stosunkowi pracy umowy
  o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, wypowiedzenia umów o pracę,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów regulaminu pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • obsługa prawna agencji pracy tymczasowej,
 • reprezentowanie stron stosunku pracy w procesach sądowych.

Prawo zamówień publicznych:

 • pomoc prawna przy składaniu ofert w przetargach i późniejszego w nich uczestnictwa,
 • pomoc w weryfikacji prawidłowości ofert konkurencyjnych,
 • sporządzanie protestów i odwołań,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach ze skargi.

Prawo podatkowe:

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego,
 • doradztwo w wyborze sposobów i form opodatkowania,
 • reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi, Celnymi, Izbą Skarbową, Celną i Urzędem Kontroli Skarbowej,
 • reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie pism, wniosków, skarg i zażaleń w postępowaniach toczących się przed organami administracji państwowej i samorządowej, do organów administracji publicznej i samorządowej,
 • reprezentacja Klienta w trakcie postępowania administracyjnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.