Kancelaria Adwokacka
MICHAŁ KLEDZIK
64-920 Piła, ul. Roosevelta 48/1

tel. 67 212 84 96
kom. 795 512 172
kancelaria@adwokat-kledzik.pl

Współpraca

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana podczas indywidualnego spotkania z Klientem. Ustalone wynagrodzenie uwzględnia zarówno rodzaj i stopień zawiłości sprawy jak i termin wykonania zlecenia, a także przewidywany nakład pracy. Tym samym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, proponujemy do wyboru cztery podstawowe systemy rozliczeń.

System rozliczeń godzinowych
Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin niezbędnych do wykonania zleconego zadania oraz uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System wynagrodzenia ryczałtowego
Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje stałą wysokość wynagrodzenia i określoną stawkę miesięczną, która uzależniona jest od przewidywanego nakładu pracy oraz uzgodnionego z Klientem w umowie czasu potrzebnego dla zapewnienia pełnej obsługi prawnej w wymiarze miesięcznym. Korzystając z systemu ryczałtowego, Klienci mogą liczyć na obniżone stawki oraz korzystne upusty. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym.

System z premią za sukces
Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz w przypadku pomyślnego wyniku sprawy dodatkowego honorarium
w postaci "premii za sukces", liczonej jako procent od dochodzonej kwoty.

System rozliczeń spraw procesowych
System rozliczenia spraw procesowych ma zastosowanie w przypadku świadczenia pomocy prawnej polegającej na reprezentowaniu Klientów we wszelkich postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, komornikami sądowymi czy organami administracji publicznej. Koszty zastępstwa procesowego ustalane są według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348, z późn. zm.) lub w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem.

Wszystkie świadczone na rzecz Klientów usługi opodatkowane są stawką podatku od towaru i usług w wysokości 23%.

Po złożeniu przez Klienta zlecenia Kancelaria zawiera z nim odpowiednią umowę, w której zostaje indywidualnie oraz jasno i precyzyjnie określone wynagrodzenie Kancelarii.