Kancelaria Adwokacka
MICHAŁ KLEDZIK
64-920 Piła, ul. Roosevelta 48/1

tel. 67 212 84 96
kom. 795 512 172
kancelaria@adwokat-kledzik.pl

Klienci indywidualni

Prawo karne:

 • udzielanie porad prawnych, konsultacje na każdym etapie postępowania karnego czy w sprawach
  o wykroczenia,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania - Policją
  i Prokuraturą, w trakcie procesu karnego a także w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu wykonawczym,
 • sporządzanie wniosków o naprawienie szkody i zadośćuczynienie oraz pozwów cywilnych w procesach adhezyjnych,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach toczących się na podstawie ustawy o kontroli skarbowej przed Urzędem Kontroli Skarbowej.

Prawo cywilne:

 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego,
 • reprezentowanie Klientów w trakcie postępowania sądowego: sporządzanie pism procesowych w toku postępowania, pozwów, odpowiedzi na pozew, środków odwoławczych, wniosków o zabezpieczenie powództwa, wszczęcie i udział w postępowaniu egzekucyjnym, a także wytaczanie: powództw przeciwegzekucyjnych w celu ochrony dłużnika,
 • prawo kontraktowe: sporządzanie listów intencyjnych, projektów umów, negocjowanie treści umów, dokonywanie analizy postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umownych przez strony,
 • prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, ochrony własności i posiadania, zniesienia współwłasności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych
  i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego,
 • dochodzenie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
  i opiekuńczego,
 • reprezentacja procesowa w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty, ustalenie
  i zaprzeczenie ojcostwa a także ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach związanych z opieką
  i kuratelą.

Prawo spadkowe:

 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego - stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, przyjęcia lub odrzucenia spadku, zachowku, nieważności testamentu,
 • doradzanie i przygotowywanie opinii podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn,
  w szczególności w aspekcie optymalnego podziału majątku przez Klienta.

Prawo pracy:

 • doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy,
 • udział w negocjacjach oraz sporach sądowych pomiędzy stronami stosunku pracy,
 • wytaczanie powództw o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie, uchylenie kar porządkowych,
 • sporządzanie pism i wniosków w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, odwołań do sądów ubezpieczeń społecznych od decyzji ZUS, KRUS.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie pism, wniosków, skarg i zażaleń w postępowaniach toczących się przed organami administracji państwowej i samorządowej do organów administracji publicznej i samorządowej,
 • reprezentacja Klienta w trakcie postępowania administracyjnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.